مصاحبه: ‪نقش بازار سرمایه در کنترل شوک های تورمی

مصاحبه: ‪نقش بازار سرمایه در کنترل شوک های تورمی
خرداد 2, 1399
479 بازدید

شناخت عوامل تورم زا و نیز عوامل موثر در پیشگیری از آن در جهت کاهش تورم ضروری است ، در این نوشتار با توجه به و ضعیت بازار سرمایه در ایران و ر شد قابل توجه آن، خوانندگان عزیز را به اهمیت و نقش بازار سرمایه در کنترل شوک های تورمی معطوف می دارد . […]

شناخت عوامل تورم زا و نیز عوامل موثر در پیشگیری از آن در جهت کاهش تورم ضروری است ، در این نوشتار
با توجه به و ضعیت بازار سرمایه در ایران و ر شد قابل توجه آن، خوانندگان عزیز را به اهمیت و نقش بازار سرمایه
در کنترل شوک های تورمی معطوف می دارد .
مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود در شرایط تورمی چند اقدام اساسی انجام می دهند که هر یک واجد آثار
اقت صادی عمیقی در قبض و ب سط تورم ا ست بطوریکه عده ایی به بانک ها پناه می برند و منابع )دارائیهای ( خود
را در قالب انواع سپرده های بانکی در می آورند و از سود آن بهره می برند و یا اینکه به بازار ، زمین ، دالر ، طال و
کاال و …. می روند و تالش می کنند با این روش برای حفظ ارزش دارائی های خود اقدام کنند و عده ایی نیز به
بازار سرمایه مراجعه می کنند و با خرید سهام شرکت های بورسی تالش می کنند از عملیات بازار استفاده کرده و
ن سبت به حفظ ارزش دارایهای خود اقدام کنند، اکنون سوال این ست که در شرایط تورمی کدامیک از راهکارهای
فوق الذکر اوال به حفظ ارزش دارائیهای افراد و سرررمایه گذاران و یا حرراحبان منابع کمک می کند و ثانیا خود به
عامل تورم تبدیل نمی شود و از نظر اقتصاد ملی می تواند نقش سازنده و مثبت بازی نماید .
توضیح مختصر در مورد هر یک از روشها:

  1. -ساده ترین روش و در عین حال بدترین روش حفظ ارزش دارائیها، سپرده گذاری منابع مالی در بانک ها با نرخ های غیر متعارف اسررت . زیرا معموال سررودهای دریافتی علیرغم غیر متعارف و نجومی بودن همپای تورم حرکت نمی کند و بنابر این حتما به اندازه رشرد نرخ تورم نتوانسررته ارزش دارائیها را حفظ کند از طرفی هزینه های مالی بانک ها را باال برده و با افزایش نرخ تسرررهیالت برای جبران این هزینه ها عمال سدی در مقابل تولید و فعالیت بنگاههای اقتصررادی و خدمات می شررود به دلیل اینکه با پول گران نمی توان بنگاههای تولید ی و اقتصررادی و خدماتی را تاسیس و ادامه داد. بنا بر این در این روش نه تنها حاحبان سپرده و منابع مالی سود ر ضایت بخ شی نمی برند بلکه نظام تولید ی و اقت صادی هم دچار م شکل و ناتوانی می شود و همه مت ضرر می شوند و عمال یک روش ” باخت –باخت ” برای جامعه ، بانکها ، بنگاه های اقتصادی و باالخره نظام اقتصادی است .
  2. روش دوم برای حفظ ارزش دارائیها در شرررایط تورمی خرید ملک ، دالر ، طال ، خودرو و انواع کاال اسررت یعنی پول و منابع مالی بصورت نقدی نگهداری نشود و تبدیل به کاال شود در این حورت آنچه تا کنون حاحل شده برای طرف حاحب منابع مالی به ظاهر منا سب بوده و او را تا حدودی از ریسرررک کاهش ارزش دارایی در امان نگه داشرررته و برای طرف دیگر یعنی بنگاه های اقتصرررادی و نظام اقتصرررادی اثرات مخرب داشرررته و جامعه را در یک مدار تورمی قرار می دهد و به اقتصررراد ملی ز یان سرررنگینی وارد می کند که برای هر یک از بازارها جداگانه می توان بررسی مفصلی داشت و در این روش به ظاهر یک طرف برد و طرف دیگر باخت است و روش “برد – باخت “محسوب می شود.
  3. -روش دیگری که برای حفظ ارزش دارائیها بهره برداری می شود ، استفاده از بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده بور سی و یا حتی حندوق های واب سته می با شد. در این روش حاحبان سرمایه و منابع مالی با بنگاه های اقتصادی و تولیدی با خرید سهام آنها در بورس شریک می شوند و هر زمان که مایل باشند می توانند سهام خود را به دیگری واگذار کنند ،در این روش نه سود ثابت معینی برای خرید و فروش سهام مت صور است بلکه معطوف به ارزش ذاتی و سود آوری شرکت می شود و نه بر سود های سوداگری ملک و دالر و سکه و … ا ستوار ا ست بلکه در م شارکت با شرکتها ا ست و تزریق منابع مالی به این واحد های اقت صادی اوال چرخ تولید و خدمت و اقتصاد را به حرکت در می آورد و هم تولید سود عملیاتی می کنند و هم ارزش شرکت افزایش می یابد و عالقه مندی به تولید و فعالیت اقتصادی را افزایش می دهد و بنا بر این چرخ اقتصرراد به حرکت در می آید و هم حراحبان منابع با خرید و فروش سهام خود ک سب منفعت می کنند و به حفظ ارزش دارائیهای خود می پردازند و نه تنها حفظ بلکه بر ارزش دارایهای خود ا ضافه می کنند تقویت بازار سرمایه یک روش “برد –برد ” اقت صادی ا ست زیرا هم سرمایه گذار سود برده و هم سرمایه پذیر حرکت می کند و هم اقتصاد ملی رشد می کند و همچنین در این بین کسی متضرر نمی شود البته در این بازار باید به چند نکته توجه شود :

الف: پرهیز از زدوبندهای افزایش غیر معقول قیمت سهام شرکت و توجه و تاکید روی ارزش آفرینی ذاتی بنگاههای اقتصادی و پرهیز از حباب قیمت ها و عرضه و تقاضای مدیریت شده.

ب :کارگزاریها و معامله گران و ساختارهای عملیاتی تقویت شود .

ج : به فرهنگ سازی و آموزش جامعه هدف توجه شود.

جمع بندی و نتیجه گیری:

بطور کلی مشخص گردید که با سه روش میتوانیم نسبت به حفظ ارزش داراییهای خود اقدام کنیم : یکی استفاده از سود سپرده بانکی و دیگری سرمایه گذاری در بازار عرض و سکه و امالک و …… و باال خره سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکتهای بورسی که مورد آخر هم سود آوری برای سرمایه گذار دارد و هم باعث رونق تولید و فعالیتهای اقتصادی میشود و هم در اقتصاد ملی نقش سازنده ایی دارد و توحیه میشود که از سوداگری پرهیز کنیم و در مسیر و رشد و بالندگی کشور همه باهم اهتمام الزم را داشته باشیم .